การประเมินความพึงพอใจ เพื่อยกระดับคุณภาพการให้บริการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
    สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ
สรุปผลการประเมิน จำนวน 1,062 ครั้ง

ดีมาก
ถูกใจสุดๆ

255 (24.01 %)

ดี พัฒนาอีกหน่อ
ยได้เต็มร้อยแน่นอน

218 (20.53 %)

ปานกลาง
ก็ OK นะ

193 (18.17 %)

น้อย ก็ ok นะ พอใช้ได้

199 (18.74 %)

น้อยที่สุด
ปรับปรุงเถอะนะ

197 (18.55 %)

 

กลุ่มงาน
บุคลากร
ประเมิน
(ครั้ง)
คะแนน
เฉลี่ย
รายละเอียด
4
50
3.12
19
213
3.00
7
72
3.10
10
120
2.99
9
87
2.95
16
212
3.24
10
135
3.18
3
31
3.00
4
71
3.65
3
39
3.18
3
32
2.94
รวม
88
1,062
3.13

การประเมินความพึงพอใจ เพื่อยกระดับคุณภาพการให้บริการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
โดย กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร